TÜRK KIZILAYI BEYKOZ ŞUBE BAŞKANLIĞI

        MAHALLEMİN DURAĞI PROJESİ

     3 ADET TAKSİ DURAĞI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

        İHALESİ

 

 İHALE İDARİ ŞARTNAMESİ

 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

 

Türk Kızılayı, Beykoz Şube başkanlığı tarafından bağışçılarından alınan şartlı ve proje bazlı bağışlar kapsamında İstanbul ili, Ümraniye ilçesinde “Mahallemin Durağı Projesi” kapsamında Taksi Durağı inşaatı ve Çevre düzenlemesi (Saçak iz düşümü) işi İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre yaptırılacaktır.

Proje Kapsamında 13 Adet Taksi Durağı İnşaatı ve Çevre düzenlemesi yaptırılacaktır. Taksi Duraklarına ait yerlerin Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanması süreç alacağından İhale birden çok kerede yapılacaktır.

İhaleye girme yeterliliği olan firmalar, Türk Kızılay Beykoz Şubesi tarafından yapılacak birden fazla ihale için ayrı ayrı İhale dosyası hazırlayacak ve her bir sefer için ayrıca teklif vereceklerdir.

 • Söz konusu alıma ilişkin özellikler ekli teknik şartnamede gösterilmiş olup; ekli teknik şartname işbu idari şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder.
 • Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
 • Türk Kızılay Beykoz Şubesi, dilediği takdirde, koşullar aynı kalmak kaydıyla teknik şartname ekinde yer alan Taksi Durağı modüllerinin miktarını % 30’e (YüzdeOtuz) kadar artırabilir veya azaltabilir. Türk Kızılay Beykoz Şubesi, artış/azalışı dilediği kalem/kalemlerden yapabilir. Türk Kızılay artırım/azaltma yönünde karar verirse söz konusu işin son teslim tarihinden 15 iş günü öncesine kadar firmaya yazılı bildirim yapacaktır. 

 

  MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye teklif verecek isteklilerin aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2020 yılı içinde alınmış)
 • Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
 1. İmza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Diğer Belgeler
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durumunu gösterir)
 • İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname (Firma yetkilisi/vekili tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
 • Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi/vekili tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
 • Vekâlet olması durumunda vekâletname ve vekilin imza beyanı gerekmektedir.
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Geçici Teminat mektubu, nakit ise dekont, tahvil veya bono
 • Şartname Bedeli Makbuzu

İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale şartnamesini 750TL değerle Kızılay Beykoz Şubesinden Makbuz karşılığı almaları gerekmektedir. Şartname Bedeline ait Banka Makbuzu veya Beykoz Şubesince düzenlenen Alındı Belgesi

               Proje süresince diğer İhalelere Teklif verecek firmaların Şartname Bedelini 1 kereye mahsus yatırmaları

yeterli olacaktır. Aynı Şartname Bedeli diğer ihalelere girişte de geçerli olacaktır.

İstekliler İdare Şartnamenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirler 

 Teknik  şartname

İhale Tarihi : 11.Aralık.2020

** İhale tarihi , saati  ve gerekli şartlar için idari şartname baz alınır.